Fritidsområdet Gatehus

.ekonomisk förening

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Fel
Fritidsområdet Gatehus

Vinterinformation

Skicka sidan Skriv ut PDF

Hej på er alla i rusket!


Vattnet är nu avstängt och området går in i vinterdvala. I år kommer containern att vara avstängd under vintern och öppnas upp igen under våren. Detta för att motverka skadedjur. Vi har även idag stängt till huvudinfarten till området. Vi har satt upp översvämningsskydd längst infarten som binder samman våra jordvallar. Allt för att hålla ev vattenmassor ute vid storm. Vi hänvisar till infarten via Gatehusvägen utmed dansbanan istället. Under kommande period hjälps vi åt att hålla området under uppsikt och kontrollera våra och våra grannars stugor.

Snart är det vår igen!

 

Vattenavstängning

Skicka sidan Skriv ut PDF

Vi påminner om vattenavstängningen som sker söndagen den 29 oktober klockan 10:00.

VVS-firma kommer att vara på plats för assistans.

 

Kallelse till Föreningsstämma 2017

Skicka sidan Skriv ut PDF

FRITIDSOMRÅDET GATEHUS EK. FÖRENING I HALMSTAD

Organisations nr 716408-0298

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Söndagen den 25 juni 2017 kl. 13.00

Plats: Knipans samlingslokal – Ladan – Sommarvägen.

1. Val av ordförande vid föreningsstämman

2. Upprättande av röstlängd

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse.

6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fråga om arvoden.

9. Beslut om årsavgift resp. insatsbelopp.

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

- Val av ordförande på 1 år

- Val av kassör på 1 år

- Val av 2 styrelseledamöter på 2 år

- Val av 1 styrelsesuppleant på 2 år

11. Val av revisorer på 2 år

12. Övriga val. (valberedning på 1 år)

13. Enligt § 15 anmälda ärenden.

14. Övriga ärenden.

Förslag från styrelsen;

Arbetsdagar inför nästkommande år 2018: Förslag lördagarna 12/5, 9/6 och 14/7.

Vattenpåsättning sker under 2018 lördagen den 24 mars kl 10.00. Avstängning sker söndagen den 27 oktober. Om dessa beslut ändras meddelas detta senast 2 veckor innan aktuella datum via föreningens hemsida samt anslag på föreningens anslagstavla.

15. Stämmans avslutande.

Nöjeskommittén har ordet.

Inkomna motioner enligt § 15

Motion nr 1 – enligt § 15

Förslag rörande toaletten i den södra servicebyggnaden, den mot Hagön.

Styrelsen föreslår att vi förändrar denna byggnad och toalettutrymmet där. Då de allra flesta stugor, om inte alla, numera har egna WC föreslår vi att detta utrymme kan nyttjas på annat och bättre sätt innan toaletten kommer att kräva underhåll. Utrymme behövs bland annat till förråd och förvaring av nöjeskommitténs saker.

Motion nr 2 – enligt §15

Förslag rörande förbud av uthyrning av stugor under vinterhalvåret (när vattnet är avstängt).

Styrelsen föreslår att under perioden då vattnet är avstängt är det ej tillåtet att hyra ut stugor. Detta med anledning av att avloppsnätet inte är anpassat för nyttjande i större utsträckning under denna period, sophämtningen är inte igång och föreningen har ingen vinterväghållning.

Motion nr 3 – enligt §15

Förslag rörande införskaffande av nya armaturer till lyktstolpar

Vid föreningsstämman 2016 beslutades att styrelsen skulle utreda rubricerad fråga till denna föreningsstämma. Provmontage av ny armatur med LED belysning har utförts tillsammans med utredning av alternativ. Beräknas spara ca 10.000:- årligen i minskad elförbrukning.

Styrelsen föreslår med utgångspunkt från det ovanstående, samt föregående års redovisning på föreningsstämman följande:

· Utbyte av belysningsarmaturer äger rum senast första halvåret 2018 finansierat via en engångskostnad på 900 kr / stugägare.

Motion nr 4 – enligt §15

Förslag angående fortsättningen av vall på östra sidan

På grund av klimatförändringar och därmed ökad risk för översvämningar och att vi varit drabbade ett antal gånger av vattenskador på våra stugor under åren, vill vi att vallen även anläggs på resterande sträcka. Eftersom detta har inneburit stora kostnader och besvär för många stugägare anser vi att skyddet inte är tillräckligt då det endast täcker upp en del av östra sidan

Därför yrkar vi på att stämman beslutar fullfölja vallen på östra sidan.

Stuga 80, 72, 85 och 78 m.fl.

 

Senast uppdaterad 2017-06-05 14:36
 

Protokoll från föreningsstämma 170625

Skicka sidan Skriv ut PDF

FRITIDSOMRÅDET GATEHUS EK. FÖRENING I HALMSTAD

Organisations nr 716408-0298


PROTOKOLL

FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 170625

I KNIPANS SAMLINGSLOKAL LADAN 1. Val av ordförande vid föreningsstämman.

Stämman beslutade att välj Andreas Swenlert till stämmoordförande

 1. Upprättande av röstlängd

Röstlängd/närvarolista fastställdes genom avprickning av närvarolista. Stämman konstaterade att 58 medlemmar av 190 var representerade. Ett ombud via fullmakt.

 1. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Stämman beslutade att till justerare och rösträknare välja Marie Nilsson och Lennart Isaksson.

 1. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman beslutade att föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

 1. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse.

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret har innan stämman delats ut till medlemmarna.

 1. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2016 och balansera 9 113 kr i ny räkning.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

 1. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag höja arvoden med totalt 11 950 kr / år. Arvoden kommer  att motsvara stugavgiften för alla ordinarie ledamöter exkl. kassören. Detta för att skapa en

plattare organisation i styrelsen där ansvaret och arbetet fördelas mer jämnt.


 1. Beslut om årsavgift resp. insatsbelopp.

Stämman beslutade att styrelsen fastställer årsavgift och insatsbelopp

 1. Val av ordförande på 1 år

Stämman beslutade att till ordförande på omval 1 år välja Andreas Swenlert.

Val av kassör på 1 år

Stämman beslutade att till kassör på omval 1 år välja Annika Valtersson.

Val av 2 styrelseledamöter på 2 år.

Stämman beslutade att till styrelseledamöter på omval 2 år välja Lisbeth Hansson och Britta Bernström

Val av 1 styrelsesuppleant på 2 år

Stämman beslutade att till styrelsesuppleant på omval 2 år välja Mikael Bernström

 1. Val av revisorer och revisorssuppleanter på 2 år.

Stämman beslutade att till revisorer på omval 2 år välja Per Olof Edberg och Annelie Wiberg

 1. Övriga val. (Valberedning på 1 år)

Stämman beslutade att till valberedning på omval 1 år välja Mary Gunnarsson och Ann Sofie Hansen

 1. Enligt § 15 anmälda ärenden.

Motion nr 1 – enligt § 15


Förslag rörande toaletten i den södra servicebyggnaden, den mot Hagön.


Styrelsen föreslår att vi förändrar denna byggnad och toalettutrymmet där. Då de allra flesta stugor, om inte alla, numera har egna WC föreslår vi att detta utrymme kan nyttjas på annat och bättre sätt innan toaletten kommer att kräva underhåll. Utrymme behövs bland annat till förråd och förvaring av nöjeskommitténs saker.


Stämman beslutade att bifalla motionen och ger styrelsen i uppdrag att inrätta ett förråd istället för WC i den södra servicebyggnaden.


Motion nr 2 – enligt § 15

Förslag rörande förbud av uthyrning av stugor under vinterhalvåret (när vattnet är avstängt).


Styrelsen föreslår att under perioden då vattnet är avstängt är det ej tillåtet att hyra ut     stugor. Detta med anledning av att avloppsnätet inte är anpassat för nyttjande i större utsträckning under denna period, sophämtningen är inte igång och föreningen har ingen vinterväghållning.

Stämman beslutade att bifalla motionen och ger styrelsen i uppdrag att skriva in förbudet mer tydligt i ordningsreglerna.


Motion nr 3 – enligt §15


Förslag rörande införskaffande av nya armaturer till lyktstolpar


Vid föreningsstämman 2016 beslutades att styrelsen skulle utreda rubricerad fråga till denna föreningsstämma. Provmontage av ny armatur med LED belysning har utförts tillsammans med utredning av alternativ. Beräknas spara ca 10.000:- årligen i minskad elförbrukning.


Styrelsen föreslår med utgångspunkt från det ovanstående, samt föregående års redovisning på föreningsstämman följande:


Utbyte av belysningsarmaturer äger rum senast första halvåret 2018 finansierat via en engångskostnad på 900 kr / stugägare


Stämman beslutade att bifalla motionen och ger styrelsen i uppdrag att genomföra bytet.

Motion nr 4 – enligt §15


Förslag angående fortsättningen av vall på östra sidan


På grund av klimatförändringar och därmed ökad risk för översvämningar och att vi varit     drabbade ett antal gånger av vattenskador på våra stugor under åren, vill vi att vallen även anläggs på resterande sträcka. Eftersom detta har inneburit stora kostnader och besvär för många stugägare anser vi att skyddet inte är tillräckligt då det endast täcker upp en del av östra sidan


Därför yrkar vi på att stämman beslutar fullfölja vallen på östra sidan.


Stämman beslutade efter omröstning att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på genomförande av vidare byggnation av vall. Förslaget skall presenteras på föreningsstämman år 2018.
 1. Övriga ärenden.

Förslag från styrelsen;


Arbetsdagar inför nästkommande år 2018: Förslag lördagarna 12/5, 9/6 och 14/7.


Vattenpåsättning sker under 2018 lördagen den 24 mars kl 10.00. Avstängning sker söndagen den 27 oktober. Om dessa beslut ändras meddelas detta senast 2 veckor innan aktuella datum via föreningens hemsida samt anslag på föreningens anslagstavla

Stämman beslutade att fastställa ovanstående datum


Nöjeskommittén har ordet.

Gunnel presenterar nöjeskommittén. Tackar för föregående år och informerar om resten av säsongen. Det kommer vara tipspromenader , dans ytterligare två gånger, golftävling, bocciaturnering, ev. musikquiz och en avslutande ljusfest. Påminner om att nöjeskommittén behöver hjälp av fler medlemmar för att hålla igång aktiviteterna.


Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade stämman avslutad.Vid Protokollet, Ordförande,


Henrik Swahn Andreas SwenlertJusteras, Justeras,


Marie Nilsson Lennart Isaksson 

Bevattningsförbud i Halmstad

Skicka sidan Skriv ut PDF

Sedan den 11 april råder det bevattningsförbud i Halmstad, nivåerna i vattentäkterna är oroväckande låga.

I länken kan ni läsa mer om bevattningsförbudet, och också vad vi gemensamt kan göra för att minska vattenförbrukningen.

https://www.halmstad.se/byggabomiljo/bevattningsforbud.16929.html

 

Senast uppdaterad 2017-05-30 19:40
 
 • «
 •  Första 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  Nästa 
 •  Sista 
 • »


Sida 1 av 9

Logga in


Kommande Aktiviteter